Specialty Coffee Association

IRAN
 

دلایل برشته کردن قهوه Why We Roast Coffee Beans

دانه های قهوه ، هسته گیلاس های درخت قهوه هستند . گیلاس قهوه معمولاً حاوی دو عدد دانه است ، به طوری که سطح صاف آنها روبروی هم قرار دارد . هنگامی که دانه های خام قهوه را در آب داغ قرار میدهیم ، مقدار خیلی کمی آروما و بویی شبیه قهوه آزاد می شود . برشته کردن دانه های سبز قهوه سبب ایجاد تغییرات شیمیایی بیشماری از جمله تولید و تجزیه هزاران ترکیب می شود . هدف از برشته کردن ، توسعه طعم و بوی مطلوب در... ادامه مطلب
نگهداری قهوه سبز

تاکنون،; همه قهوه ها در گونی بسته بندی و توسط کانتینر به برشته کننده‌ها، ماه ها پس فرآوری ارسال می شدند.; برشته کننده و وارد کننده ها بارها این تجربه را داشتند که طعم قهوه در محل برداشت،; در نمونه ... ادامه مطلبتغییرات فیزیکی در طول برشته شدن Physical Change During Roasting

برشته کردن سبب تغییر رنگ،; کاهش رطوبت،; افزایش حجم و ترد شدن دانه قهوه می شود.; در حالی که تمامی حرفه‌ای ها از روی رنگ دانه میزان برشته شده را مشخص می کنند .;اما توافقی وجود ندارد که کدام میزان برشت... ادامه مطلبx