Specialty Coffee Association

IRAN
 

استحکام,قوت Strength


 استحکام,قوت Strength

بعنوان قوت محلول شناخته شده  و بادستگاه رفرکتومتر  اندازه گیری می شود (کل میزان مواد جامدی که حل می شوند) و  نتیجه  بدست آمده نشان می دهد که قهوه به چه میزان غلیظ و یاآبکی است.