Specialty Coffee Association

IRAN
 

مسئولیت های اجتماعی


مسئولیت های اجتماعی


مسئولیتهای اجتماعی در خانه قهوه تخصصی با دو رویکرد برون ودرون سازمانی مورد توجه قرار دارد 

هر ساله گزارش  این فعالیتها تحت عنوان CSR REPORT تهیه میگردد.

نمونه هائی از تمرینهای مسئولیت اجتماعی این مرکز بشرح ذیل است :

1. حساسیت در ارائه اموزشهای با کیفیت و کاربردی با ایجاد فضای مناسب مشاوره و شفاف سازی مسیر برای علاقمندان این حوزه...

2. ارائه اموزشهای رایگان گذرهای مهارتی برای ایجاد جرقه های انگیزشی در عامه مردم...

3. ارائه اموزشهای مهارتی رایگان برای معلولان تحت پوشش بهزیستی ....

4.توجه به رشد و پیشرفت هنرجویان حتی پس از پایان دوره اموزشی ...

5.فعالیتهای پایدار و مشترک با سازمانها و نهادهای دولتی و مردم نهاد  { وزارت تعاون . سازمان فنی و حرفه ای کشور . شهرداری تهران ....}


خانه قهوه تخصصی آماده همیاری و مشارکت در هرگونه برنامه های فرهنگی اجتماعی عام المنفعه می باشد.

برای هماهنگی می توانید با شماره 88319934 تماس حاصل فرمائید .