Specialty Coffee Association

IRAN
 

گرین پورو Grain Pro


گرین پورو Grain Pro

بسته بندیهای تجاری از کیسه های پلمب شونده که برای نگهداری بهتر محصولات کشاورزی مانند قهوه استفاده می شوند.