Specialty Coffee Association

IRAN
 

شیر جوش Steaming pitcher


شیر جوش Steaming pitcher

ظرف استوانه ای از جنس استیل و در حجم های متفاوت است که برای گرم کردن شیر و تهیه نوشیدنیهای متفاوت از آن استفاده می شود .