Specialty Coffee Association

IRAN
 

زنگ زدگی برگ درختان قهوه Leaf Rust


زنگ زدگی برگ درختان قهوه Leaf Rust

این بیماری خطرناک قارچی Hemileia Vastatrix نامیده می شود.

برگ گیاهان قهوه پس از آلوده شدن به این بیماری قارچی ، شروع به تغییر رنگ و خشک شدن می کند.

تلاشهای زیادی برای کنترل این بیماری صورت گرفته است ولی بهترین راه استفاده از گونه های گیاهی مقام پیشنهاد شده است .