Specialty Coffee Association

IRAN
 

پاد اسپرسو Espresso Pod


پاد اسپرسو Espresso Podپودر قهوه فشرده و پیچیده شده در یک لایه فیلتر نازک کاغذی را پاد اسپرسو می نامند 

سهولت استفاده ، یکنواختی درطعم و تمیزی از مزایا  و احتمال از دست دادن کیفیت از معایب این متد می باشد.