Specialty Coffee Association

IRAN
 

اسپیتون Spittoon


اسپیتون Spittoon

بررسی حسی قهوه وآنالیز خصوصیات منحصربفرد هر نوع قهوه کاپینگ نامیده می شود.

زمانی که کاپینگ انجام می شود ,متخصصین می بایست تعداد نسبتا زیادی از انواع قهوه را بچشند .

این موضوع ضمن افزایش نامتناسب میزان کافئین در بدن , باعث خستگی اندامهای حسی مخصوصا سقف دهان می گردد ,که نهایتا باعث افت کیفی کاپینگ می شود.

از زمانهای بسیار قدیم در کنار میز کاپینگ ظروفی بنام اسپیتون قرار می دهند که جرعه قهوه هورت کشیده شده پس از بررسی در دهان بدرون آن تخلیه شود.