Specialty Coffee Association

IRAN
 

تقدیر از حضور ارزشمند خانه قهوه تخصصی در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های مهارتی کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران مرداد 96


تقدیر از حضور ارزشمند خانه قهوه تخصصی در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های مهارتی کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران مرداد 96

روز گذشته دوم مرداد ماه 1396 در جلسه ای در سازمان فنی و حرفه ای استان تهران، مراسم تقدیر از تلاش های بی دریغ و مشارکت ارزنده خانه قهوه تخصصی به مدیریت جناب آقای حواله دار در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های مهارتی کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران برگزار گردید.

به پاس اطمینان نسبت به نقش و جایگاه آموزش های مهارتی در عرصه شکوفایی اقتصادی و نیز دلیل بر آگاهی کامل از مسیر توسعه فرهنگ مهارت آموزی. 

امید است جهت ترویج و توسعه فرهنگ کار و مهارت آموزی و تجلی کسب و کارهای نوین و نوآورانه چون گذشته سرآمد و پیشتاز باشید.

این لوح سپاس از سوی جناب آقای مجید طهرانیان، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران اهدا گردید.