Specialty Coffee Association

IRAN
 

کاهش وزن قهوه در زمان برشته کاری weight Loss / Weight Reduction


کاهش وزن قهوه در زمان برشته کاری weight Loss / Weight Reduction


اگرچه رنگ و دمای نهایی دانه ، معیارهای خوبی برای درجه برشته کردن هستند ، اما این دو پارامتر نمایانگر میزان  توسعه در درون دانه نیستند.

برای اندازه گیری توسعه تمام دانه و نه فقط سطح  ، توصیه  محاسبه درصد کاهش وزن در هر دفعه برشته کردن است.

 برای اندازه گیری دقیق کاهش وزن ، وزن دانه ها قبل و بعد از برشته کاری با دقت پنج گرم بایستی اندازه گیری شوند.

اختلاف این دو اندازه گیری درصد کاهش وزن قهوه را مشخص می نماید .

 

روش محاسبه کاهش وزن How to calculate weight loss 

 

 *  درصد کاهش وزن = وزن دانه سبز / ( وزن دانه سبز – وزن دانه برشته شده )

شناخت درصد کاهش وزن برشته کردن به فرد برشته کننده در تعیین میزان نفوذ به داخل دانه در طی برشته کردن کمک می نماید.

به عنوان مثال ، اگر در دو دفعه برشته کاری قهوه با یک رنگ برشت ، دفعه اول کاهش وزن پانزده درصدی و در بار دوم و چهارده و نیم درصد باشد ، نشان دهنده این است که در بار اول توسعه بیشتری پیدا کرده است.

با فرض اینکه رنگ برشت ها ثابت باشد ، اندازه گیری درصد کاهش وزن بازخورد سریع و مفیدی برای توسعه برشت است.

نباید اطلاعات کاهش وزن را از نوع دانه ای به دانه ای دیگر تعمیم داد.

این به دلیل اختلاف در رطوبت اولیه و سایر پارامتر هاست. به هرحال وقتی برشت های یک نوع دانه را بررسی می کنیم بایستی از عدم تغییر رطوبت دانه سبز در بین دفعات برشته کاری اطمینان کسب کنیم .


برای مثال تصور کنید که در اواسط پائیز شما یک بار دانه تازه رسیده کنیا را برشته می کنید و درصد کاهش وزن آن چهارده و هشت صدم درصد است.

بعد ازیک ماه نگهداری در گونی ، شما یک بار دیگر در اواخر زمستان نمونه ای دیگر از انرا برشته می کنید. علیرغم استفاده از یک پروفایل یکسان ، درصد کاهش وزن چهارده می شود.

چرا ؟؟ رطوبت قهوه به دلیل  نگهداری در انبار سرد و خشک زمستان  حدود هشت دهم افت داشته است،


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی