Specialty Coffee Association

IRAN
 

دوره آموزشی کاردان قهوه ویژه جانبازان گرامی


دوره آموزشی کاردان قهوه ویژه جانبازان گرامی

خانه قهوه تخصصی با افتخار از جانبازان جنگ تحمیلی یا خانواده درجه اول ایشان برای حضور در دوره کاردان قهوه بصورت میهمان (رایگان) دعوت بعمل می آورد.
شرایط شرکت در دوره بشرح ذیل میباشد:
1- درخواست کننده شرکت در این دوره میبایست جانباز جنگ تحمیلی یا از اعضای درجه اول خانواده ایشان باشد.
2- جهت ثبت درخواست خود، لطفاً با شماره 88319934 تماس حاصل نمایید.
 
* این دوره آموزشی در دو گروه جداگانه 6 نفره بانوان و آقایان در هفته سوم و چهارم اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد گردید.
بدیهی است 12 نفر از میان تمامی درخواست کنندگان برای حضور در دوره برگزیده و در هفته اول اردیبهشت ماه در وبسایت خانه قهوه تخصصی اسامی اعلام خواهد شد.