Specialty Coffee Association

IRAN
 

کلدی Kaldi


کلدی Kaldi

اغلب افسانه اقای کلدی، چوپان معروف بین علاقمندان قهوه به عنوان سر منشاء قهوه نقل می شود. آن روز کلدی می بیند که یکی از بزهایش به بوته ای نزدیک می شود و قسمت هایی از آن بوته را می خورد. بعد از مدت کمی شروع به رقصیدن می کند.کلدی هم تعدادی از میوه های آن درخت را می خورد. بعد از مدتی کمی احساس می کند که بسیار انرژی گرفته است، کلدی این کشف را به یک صومعه محلی می برد و در آنجا راهبه ها آنها را در آتش می اندازند خیلی اتفاقی، آتشی که قرار بود قهوه ها را از بین ببرد آنها را تفت می دهد و ما باور داریم، اولین تفت قهوه در این صومعه صورت گرفت.چیزی که ثابت شده اولین محل رویش این درخت در یمن یا اتیوپی می باشد. شاید در منطقه ای که امروز کافا  نامیده  و در جنوب غربی اتیوپی قرار دارد.