Specialty Coffee Association

IRAN
 

اسمز معکوس Reverse Osmosis


اسمز معکوس Reverse Osmosis

اسمز یک پدیده طبیعی بسیار مهم است که به شکل‌های گوناگون در طبیعت اتفاق می‌افتد.

در این پدیده یک محلول با میزان شوری کمتر به‌صورت طبیعی تمایل به مهاجرت به سمت محلول با شوری بیشتر را از خود نشان می‌دهد. وقتی ریشه درخت آب را از خاک جذب می‌کند و یا کلیه در بدن انسان آب را از خون جذب می‌کند، پدیده اسمز روی داده است.
 این واکنش همواره بین پالپ و موسیلاژ گیلاسهای قهوه از یک طرف لایه پارشومنت و دانه قهوه از انطرف آن وجود داردودر برداشت دیرهنگام قهوه به اوج خود میرسد.

اسمز معکوس روشی در تصفیه آب است که در آن آب با افزایش فشار از یک غشای نیمه‌تراوای اسمز معکوس عبور کرده و یون‌ها و مواد معدنی آن حذف می‌شوند.