Specialty Coffee Association

IRAN
 

عیوب و نواقص در دانه سبز قهوه Green Coffee Defect


عیوب و نواقص در دانه سبز قهوه Green Coffee Defect

به طور کلی میتوان گفت عیوب مختلف در مقیاس کم و زیاد و به طور متناوب مشاهده می شود .  گاهی اوقات یک نقص میتواند بومی یک منططقه خاص و ویژه آن منطقه باشد.


·    AMBERS   

 دانه هايي كه به علت شرايط خاك به رنگ زرد كهربايي در مي آيند.

 

·        ANTESIA-DAMAGED

دانه ها توسط حشره  Antesia  آسيب مي بينند در نتيجه حفره سياه روي دانه به وجود مي آيد و دانه كاملا پلاسيده و پژمرده مي شود.

 

·        BIACK BEANS

به علت جمع آوري دانه هاي نرسيده يا جمع آوري و برداشت دانه هايي كه پاي درخت ريخته اند ، دانه هاي سياه عمدتا معياري براي شمارش آلودگي هستند .

 

·        BIACKISH BEANS

دانه هايي هستند كه هنگام پالپ گيري زخمي و بريده شده اند اين قسمتها اكسيده شده و متمايل به رنگ سياه مي شوند.

 

·        BLEACHED BEANS 

 خشك كردن سريع دانه ها و زيادي خشك كردن آنها باعث ايجاد دانه هاي بدون رنگ مي شود اين دانه ها به علت بي رنگي و حالت ابري يا كف آلود مانند شان شناخته مي شوند ، معمولا هنگام خشك كردن مكانيكي اين مورد پيش مي آيد .

 

·        BIOTCHY BEANS

به علت خشك كردن ناهمگن و غير يكنواخت حالت  لك و پيس روي دانه نمايان مي گردد.

 

·          BROCA-DAMAGED BEANS

قسمتهايي از دانه قهوه توسط حشرهSTEPHANODRES HAMPEI  خورده مي شود و بطور يكه سوراخهاي در بين دانه ايجاد مي كند.

 

·        BROWN BEANS 

دانه ها به رنگ قهوه اي هستند علت آن ممكن است به خاطر تخمير ناقص و يا شستشو ي نامناسب و يا خشك كردن بيش از اندازه به وجود آيد . 

 

·        -COATED BEANS

دانه هايي هستند كه پوسته نقره اي به آنها چسبيده است و علت آن ممكن است به خاطر خشكسالي و برداشت گيلاسهاي نارس باشد.

 

·        CRUSHED BEANS

اين خسارت معمولا از طرف پوست كن قهوه به دانه مي خورد . در اين حالت معمولا دانه نصف شده و يا تكه اي از آن كنده مي شود .همچنين اغلب در زمان كوبيدن دستي گيلاس خشك قهوه براي جدا شدن پوسته و پالپ نيز اين خسارت روي ميدهد.

 

·        DISCOLOURED BEANS

 دانه هاي تغيير رنگ يافته هستند و اغلب به علت آسيب دستگاه پالپ اين مورد بوجود مي آيد و علتهاي ديگر شامل تماس با زمين ، آهن و آب آلوده ، بعلاوه آسيب ديدن بعلاوه مرحله خشك كردن و اينكه دانه ها در تانك تخمير باقي بماند.


 

·        DROUGHT-AFFECTED BEANS

دانه هايي كه تحت تاثير خشك سال قرار گرفته اند هم داراي پوشش هستند . هم بد شكل اند ، رنگ پريده و سبك مي باشند.                                                                                  

 

·        DULL/ UNNATURAL COLOURED BEANS

دانه هايي با رنگهاي غير طبيعي كه علت آن مي تواند خشك كردن نادرست و اغلب مجاورت با آلودگي فلزات باشد.

 

·        EARS

قسمتي از ELEPHANT BEAN  شكسته شده است.

 

·        EARTHY BEANS

دانه هايي هستند كه بوي خاك مي دهند علت آن برداشت دانه هايست كه روي زمين برهنه افتاده اند.            

 

·        EIEPHANT BEANS

ناهنجاري ژنتيكي كه منجر مي شود 2 تا دانه در هم ادغام مي شوند و اغلب از شكل عادي خارج مي شوند و تمايل به جدا شدن در حين فر آوري يا رست شدن دارند.

 

·        FADED  BEANS

دانه هاي پژمرده : دانه هايي كه مربوط به محصول كهنه هستند و يا آنهايي كه سريع خشك شده اند.                                            

 

·        FLAKY BEANS 

  دانه ها ي پوسته پوسته و برفكي دانه هايي هستند كه بسيار باريك ، سبك و زبر و ناهموار هستند.                  

         

·        FLOATS OR FLOATERS/LIGHTS

دانه ميوه هايي كه رشد كافي نيافته اند و پوك هستند و در آب شناور مي شوند در مرحله فر آوري شناور مي مانند، در قهوه شسته شده يكي از علائم درجه بندي نادرست طي مرحله فر آوري تر مي باشد.                

 

·        FOXY BEANS

 دانه هاي ترشيده  حالت زنگ زده و مايل به قرمز دارنددر نتيجه برداشت گيلاسهاي بسيار رسيده و گاهي اوقات گيلاسهاي زرد همچنين تاخير در مرحله پالينگ ، تخمير نادرست يا شستن نا مناسب اين شكل ديده مي شود .

 

·        GREEN/WATER-DAMAGED

آشكارا زماني كه پارشومنت خشك،  مرطوب گردد.                                 

 

·        HALL-DAMAGED BEANS

دايره هايي متمايل به رنگ سياه در قسنت بادامي شكل (بيضي) دانه مشاهده مي شود.            

                       

·        LIGHT  BEANS 

وزن دانه ها پايين تر از حد نرمال است كه علت آن مي تواند قطعي يا بيماري يا آب و هواي نامساعد باشد.

 

·        MOTTIED BEANS

دانه هاي (لكه دار – خال دار) ، به صورت لكه لكه هستند علت آن معمولا خشك كردن غير يكنواخت است .


·        MUSTY<MOULDY> BEANS

بخشي يا تمامي دانه تغيير رنگ يافته و متمايل به سفيد مي شود و بافت و رنگي خز مانند پيدا مي كند رشد كپك روي آن با چشم غير مسلح نيز مشاهده مي شود و نيز شواهد ي مبني بر قارچي بودن

 

·        OVERRIPE

دانه هاي خيلي رسيده كه به رنگ زرد متمايل به قهوه اي مي باشند همچنين به خاطر حالت ترشي هم شناخته مي شوند .                                                                                                       

 ·        PEA BERRY

اين مورد در نتيجه رشد يك دانه درون گيلاس مي باشد كه كشيده گوي شكل يا بيضي و گرد است در حالت معمول 2 دانه درون گيلاس مي باشد.

 

·        PUIPER-NIPPED

دانه هايي هستند كه توسط دستگاه پالپر زخمي شده اند ( به علت عدم تنظيم تيغ پالپر ) قسمتها يي زخمي شده به علت اكسيداسيون تغيير رنگ مي دهند( در طي فر آيند تخمير ) و طعم را مي توانند تغيير دهند .

 

·        QUAKERS

دانه هايي هستند كه رشد كامل پيدا نكرده اند و به عنوان  ROAST DEFECTS  نشان داده مي شوند .

 

·        RAGGED

دانه هاي زبر و ناصاف ، به علت خشكسالي اين مورد مشاهده مي شود ، برداشت مخلوط گيلاسهاي بالغ و نا بالغ منجر به مشاهده اين مدل دانه مي گردد.


·        STINKERS

 دانه هايي هستند كه زيادي تخمير مي شوند علت آن تميز نكردن مناسب دستگاه پالپر و تانك تخمير و كانال شستشو مي باشد .

 

·        THREE-CORNERED BEANS

دانه هاي سه گوش نيمه PEABERRY هستند.

 

·        WITHERED

دانه هايي چين خورده هستند علت آن مي تواند خشكسالي و يا كشاورزي ، پرورش ضعيف باشد.