Specialty Coffee Association

IRAN
 

دوره آموزشی " بانوی ماهر پارسی "


دوره آموزشی " بانوی ماهر پارسی "

دوره های آموزشی بانوی ماهر پارسی جهت ارتقاء سطح مهارتهای فردی بانوان عزیز کشور مان طراحی شده است .

این دوره با تمرکز بر آموزشهای مرتبط به نوشیدنیهای سرد و گرم ، قهوه و شیرینی های مدرن برگزار می شود.

 شرکت کنندگان در پایان این دوره قادر خواهند بود با استفاده از مهارتهای کسب شده و با سرمایه ای بسیار اندک بر تولید و فروش محصولات  پرداخته و در این زمینه ، کسب و کاری پایدار را فراهم سازند. همچنین بانوان محترم می توانند با استفاده از تجربیات و آموزشهای ارائه شده محصولاتی را جهت مصرف در منزل تولید و به انسجام و اقتصاد خانواده کمک نمایند.