Specialty Coffee Association

IRAN
 

گزارش ماهانه سازمان جهانی قهوه در مورد افت قیمت جهانی قهوه سبز


گزارش ماهانه سازمان جهانی قهوه در مورد افت قیمت جهانی قهوه سبز

وضعیت مطلوب آب و هوای برزیل و احتمال افزایش برداشت قهوه سبز در سال زراعی 2015 در این کشور باعث گردید قیمت جهانی قهوه سبز کاهش یابد . قیمت جهانی قهوه سبز به کمترین میزان خود ظرف ده ماه گذشته نزول پیدا کرده است. 
* ICO  ، سازمان جهانی قهوه که دفتر مرکزیش در لندن قرار دارد و تمامی اتفاقات مرتبط به قهوه را رصد می کند ، طی گزارشی نموداری ، این خبر را اعلام کرد . * نشانگر ترکیبی قیمت این سازمان براساس آخرین اطلاعات از مناطق اصلی قهوه خیز جهان عمل کرده و بعنوان مرجع اصلی و جهانی مورد استفاده قرار می گیرد . 
عقربه نمایشی در ماه دسامبر 2014 قیمت 2.84 دلار را برای هر کیلو قهوه سبز نمایش می دهد و متوسط قیمت برای ده ماه گذشته 3.12 دلار می باشد .
 
سازمان جهانی قهوه اعلام کرد بالعکس پیش بینی های عمومی و * USDA  ، قیمت نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است . 
متخصصین این سازمان معتقدند که بازار جهانی قهوه با پشتوانه کافی قهوه سبز و پیش بینی تولید مناسب قهوه برزیل در سال 2015 شرایط متعادل و ایده آلی را دنبال می کند .
 
افت قیمت در بعضی از انواع اصلی قهوه ، بدین صورت اعلام گردید:
قهوه طبیعی برزیل با 8.2 درصد کاهش نسبت به نوامبر 2014
قهوه کلمبیا * Milds با 7.9 درصد کاهش 
دیگر انواع قهوه Milds با 7.5 درصد کاهش
انواع قهوه ربوستا با متوسط کاهش قیمت 4.5 درصد کمترین کاهش قیمت را تجربه می کنند.
 
در همین گزارش سازمان جهانی قهوه اعلام کرد تولید جهانی قهوه در سال2015-2014 نسبت به سال 2014-2013 به میزان 3.6 رصد کاهش می یابد . این میزان برای گونه عربیکا 3.7 درصد و گونه ربوستا 3.6 درصد خواهد بود.
 
 
 
*  International Coffee Organization
* Composit Indicator
* USDA : وزارت کشاورزی ایالات متحده
* Milds : گروه بندی قهوه