Specialty Coffee Association

IRAN
 

تخمیر بیش از اندازه Over Fermented


تخمیر بیش از اندازه  Over Fermented

درروش فرآوری ترگیلاسهای قهوه، شرایطی که در آن دانه ها قهوه بیش از زمان لازم درون حوظچه تخمیر بمانند .

این وضعیت باعث ایجاد طعم های ناخوشایندی ( دربعضی مواقع شبیه پیاز ) در قهوه می گردد .