Specialty Coffee Association

IRAN
 

سوپاپ یکطرفه one way valve


سوپاپ یکطرفه one way valve

 پاکتهای سوپاپ دار قهوه اجازه خروج دی اکسید کربن متصاعد شده از قهوه تازه برشته شده را داده ولی اجازه نمی دهد اکسیژن وارد پاکت شود .