Specialty Coffee Association

IRAN
 

جدا سازی پالپ ها Pulping


جدا سازی پالپ ها Pulping

در روش فرآوری تر اولین مرحله پس از برداشت گیلاسهای قهوه از درختان , جدا سازی پالپ ها از دانه های قهوه می باشد . این کار توسط دستگاه پالپر بدون اینکه صدمه ای فیزیکی به دانه ها وارد شود صورت می گیرد.

پالپ های جمع آوری شده برای مصارف متعدد مورد استفاده قرار می گیرند.

این پالپ ها را کاسکارا نیز می نامند.