Specialty Coffee Association

IRAN
 

گونه species


گونه  species

در تولید مثل جنسی ارگانیسم ها (گیاهان عالی مانند قهوه) ، گونه ها تشکیل شده اند از انواعی که می توانند با یکدیگر آمیزش پیدا کرده وایجاد همسان هائی کنند که قابلیت و توان زندگی و زنده بودن را داشته باشند.

بیش از 100 گونه متفاوت از قهوه وجود دارد , دو گونه اصلی مورد استفاده در کشاورزی و تجارت جهانی قهوه , گونه عربیکا و گونه کانافورا (ربوستا) می باشند.