Specialty Coffee Association

IRAN
 

تخت های بزرگ Raised Bed


تخت های بزرگ Raised Bed

پس از برداشت گیلاسهای قهوه از درخت و جداسازی پالپ از پارشمنت , رطوبت قهوه می بایست به حدود 12 درصد کاهش یابد و این کاهش نباید باسرعت زیاد صورت گیرد .

براین اساس پارشمنتهای قهوه بر روی میزهای بزرگی ریخته شده و هر روز با ریتم خاصی زیر ورو می شوند.

در طراحی کف این میزها ازصفحات مشبک و یا توری آهنی برای هوا دهی بهتر استفاده می شود.

در بعضی از کشورهای تولید کننده قهوه این میزها را African Bedمی نامند. رابطه بسیار نزدیکی بین این میزها و کیفیت قهوه در فنجان شما وجود دارد.