Specialty Coffee Association

IRAN
 

اسپرسو Espresso


 اسپرسو Espresso

1- اسپرسو

اﺳﭙﺮﺳﻮ یک ﻧﻮع ﻧﻮشیدنی از ﻗﻬﻮه اﺳﺖ و داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ میﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ابتدائی تهیه این نوع نوشیدنی ثابت بوده  و در ﺗﻤﺎم کافی شاپهای جهان استفاده می شود.

گروهی از علاقمندان ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه   آن را اکسپرسو ﺗﻠﻔﻆ می کنند که این  اﺷﺘﺒﺎه شاید ﺑﺮداشتی از ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻ در تهیه این نوشیدنی باشد.

ﺑﺮاي تهیه  اﺳﭙﺮﺳﻮ ﻣﺎ نیاز به یک اسپرسو ماشین خوب داریم . اغلب این ماشینها از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺨﺎر تشکیل میﺷﻮﻧﺪ. وقتی آب در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ اﻧـﺪازه کافی ﮔـﺮم ﺷﻮد، ﭘﻤﭗ اﺟﺎزه می دهد که آب داغ ﺟﺎري ﺷﺪه وارد ﻫﺪ ﮔـﺮوپ ﺷـود.

همراه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ماشین آب داغ نیز ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از میان ﻗﻬﻮه ﻫﺎ عبور می کند و در ﭼﻨـﺪین ثانیه  اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻬﻮه ﺻﻮرت می گیرد واسپرسو از پائین هد گروپ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻨﺠﺎن ﺷﻤﺎ می‌ریزد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﭙﺮﺳﻮ ﺑﻪمیزان 25 تا 30 میلی لیتر ﺳـﺮو می ﺷـﻮد. این میزان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺪ (ﮔﺮوپ) ماشین ﺷﻤﺎ نیز بستگی دارد.

اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺻـﻨﻌﺖ ﻗﻬـﻮه اﺳﭙﺮﺳـﻮ را  30 میلی لیتر   ﺑﺎ ﻋﻨﻮان یک ﺷـﺎت تعریف می کنند.

بنابرین وقتی ﻣﺸـﺘﺮي ﺷـﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﭙﺮﺳﻮي 3 ﺷﺎت می‌کند باید ﻣﺘﻮﺟﻪ باشیدکه او 90 میلی لیتر اﺳﭙﺮﺳـﻮ ﺳـﻔﺎرش داده اﺳﺖ.

ﻋﺪه اي اﺳﭙﺮﺳﻮ را ﻗﻮي ترین و سنگین ترین نوع ﻗﻬﻮه ﻗﻠﻤﺪاد می کنند.

این باور کاملا  اﺷـﺘﺒﺎه میﺑﺎﺷﺪ و  اﺳﭙﺮﺳﻮ پائین ترین میزان کافئین  را دارا اﺳﺖ. افرادی که ادﻋﺎ می کنند با نوشیدن  1 ﻓﻨﺠﺎن اﺳﭙﺮﺳﻮ فوق العاده هیجان زده میﺷﻮﻧﺪ، شاید تجربه تلقینی را دارﻧﺪ که ﻗﺒـﻞ از ﻧوشیدن ﺑﻪ آن فکرکرده اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از ﻗﻬﻮه اي اﺳﺘﻔﺎده کنید که میزان رﺑﻮﺳﺘﺎي آن ﺑﺎﻻ وکیفیت آن پائین ﺑﺎﺷﺪ، ﺷاید ﺗﺎثیرات نامتعارفی روي ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارد.

در این ﺑﺨﺶ با ﺷﻤﺎ این ﻣﻮارد را مرور می کنیم :

  • فاکتورهای اصلی ﺑﺮاي درست کردن یک اسپرسو عالی
  • چگونگی تنظیم آسیاب ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻗﻬـﻮه ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻣﺎﺷـین  اﺳﭙﺮﺳﻮ
  • ﺗﻨﻈیم زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج، ﻧﺤﻮه ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻗﻬﻮه کوبTamper ، ﻣﻔﻬﻮم تلخی اﺳﭙﺮﺳو
  • مدل ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﺷین ﻫﺎي اﺳﭙﺮﺳﻮ و ﭼﮕونگی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳب ترین ماشین
  •  ﭼﮕﻮﻧﻪ یک ﺷﺎت اﺳﭙﺮﺳﻮي کامل بدست اوریم

اﺳﭙﺮﺳﻮ ﺑﺮاي ایجاد ﺳﺮﻋﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻬﻮه اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ولیﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري و ﻫﻤـﻪگیر ﺷـﺪن آن، بدلیل توانائی در ایجاد ﻃﻌﻢ ﻗﻮي ودیگر قابلیتهای ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺑﺎ دیگر متدهای دم کردن  ﻗﻬﻮه ﺑﻮد.

خانه قهوه تخصصی ایران / رضا حواله دار


اخبار

موقعیت و محیط آموزشی
موقعيت و محيط آموزشی هر دو از عوامل بسيار مؤثر در يادگيرى هستند.منظور ما از محيط ممکن است هویت فيزيکى مکان آموزشی باشد، مانند نور، هوا، تجهيزات و امک...


تغییرات مهم چگونه رخ می دهند؟
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.تغییرات مهم همیش...


برای کمک جمع شویم Come together
در كشورهاى توسعه يافته ، ايده جديدى براى كمك به كافه هاى بحران زده از كرونا در حال شكل گيرى است . افراد خلاق با تشكيل گروههاى داوطلب به درخواست كمك از...


دوره آموزشی کاردان قهوه Barista/ Coffeologist
دوره آموزشی کاردان قهوهCoffeologist; /; Barista;مجری : خانه قهوه تخصصی ایرانوب سایت : www.scairan.irمهارت هایی که شما در طی دوره باریستا " کاردان قه...


مراسم اهداء گواهینامه های دوره پانزدهم کاردان قهوه
پانزدهمین آئین اهداء گواهینامه به هنرجویان خانه قهوه تخصصی;با حضور جمعی از هنرجویان و اعضاء در این مرکز برگزار;;گردید;.;با آرزوی سلامتی و موفقیت روز ا...


مقالات

چگونه کیفیت دانه های سبز قهوه روی نمودار برشته کاری تاثیر می گذارد
;بعنوان یک علاقمند و یا یک متخصص قهوه شما احتمالا مطالب زیادی را پیرامون برشته کاری قهوه مطالعه کرده اید ، با این حال موردی که من یافته ام بطور خلاص...


گیاه شناسی قهوه The botany of coffee
انسان از دیر باز به گیاهان; علاقه و وابستگی داشته است.;از گیاهان به عنوان غذا، سرپناه، پوشش و مصالح برای ساختن ابزار بهره می گرفته. هم چنین توانست...


طیف رنگ بندی در دانه سبز قهوه و تاثیر آن بر نمودار برشته کاری- قسمت اول
;چگونه رنگ دانه های سبز قهوه روی نمودار برشته کاری تاثیر می گذارد فاکتورها و عوامل بسیار زیادی در هنگام چیدن ، خشک کردن ، پوست کندن و درجه بندی دانه ...


حقایقی در مورد قهوه بدون کافئین
کافئینCaffeine;یک ماده شیمیایی خوراکی است که درگیاهان مختلفی ازجمله;قهوه،;کاکائو،;کولا;و;چای;یافت می‌شود و نوعی داروی محرک است که می‌تواند از;خوابید...


نوآوری شرکت کافک در تهیه فیلترهای کاغذی قهوه
شرکت تجهیزات قهوه کافک ژاپن نسل جدیدی از فیلتر های کاغذی را طراحی و به بازار ارائه نموده است . شرکت کافک Cafec طراح و سازنده ;انواع دستگاه های قهوه...


مزرعه

تولید گیاه قهوه
کاشت و تکثیر درخت قهوه;در روش سنتی کاشت قهوه در آغاز فصل بارندگی ۲۰ دانه قهوه در هر حفره کاشته می شود.; در این روش باعث از بین رفتن ۵۰ درصد پتانسیل ...


خشک کردن قهوه با ابزار مکانیکی Mechanical Drying Process *
الف) دستگاه خشک کن عمودی;;در این دستگاه دانه های قهوه بر اساس خارج شدن هوای گرم از پایین دستگاه به سمت بالا حرکت می کنند و این جریان باعث خشک شدن د...


شستشو و جداسازی درون حوضچه غوطه وری Flotation Tank and Sorting
دراین مرحله گیلاسهایی که جمع آوری شده اند درون حوضچه های آب قرار می گیرند ، آنهایی که شناور هستند وروی آب قرار می گیرند از آنهایی که به عمق رفته اند...


طرح های مختلف کاشت در مزارع قهوه Coffee plantation Layout
کاشت گیاهان قهوه بصورت نرمال در قالب اشکال هندسی در زمین صورت می گیرد ، بطوریکه;کشاورز اطمینان حاصل کند که هر گیاه فضای کافی برای رشد دارد و همچنین د...


ارزش گذاری مقایسه ای Green bean Equivalent
اصطلاحی است که برای اهداف آماری توسط موسسه بین المللی قهوه معرفی شده است.برای داشتن 60 کیلوگرم قهوه سبز;120 کیلوگرم گیلاس خشک; مورد نیاز است.برای دا...


تجارت

واردات قهوه سبز از کشورهای مبدا Importing Green Coffee Bean *
تنها دانه های قهوه سبز خامی می توان به کشور وارد کنید که در کشور مبدا تمامی مراحل مختلف فراوری و آماده سازی جهت صادرات را گذرانده باشند.به طور معمول ...


دسته بندی دانه های قهوه براساس اندازه Size Classification of green Coffee*
دانه های قهوه سبز نه تنها براساس خاستگاه ، موقعیت جغرافیایی ، گونه و طبقه بندی بر اساس عیوب ، معامله می شوند ، بلکه سایز و اندازه انها در پروسه فروش ...


بسته بندی قهوه سبز Coffee bag *
به طور متوسط وزن هر کیسه دانه قهوه سبز 60 کیلوگرم می باشد (برزیل) ، هر چند که در استرالیا کیسه هایی با وزن 20 کیلو گرم و همچنین در گویانا و گوادلوپ ...


مقیاس آگترون < Agtron Scale > چیست؟ *
ممکن است شما افرادی را دیده باشید که در رابطه با رنگ برشتهکاری قهوه بحث میکنند. هنگام بحث کردن در رابطه با رنگ قهوه،در حقیقت منظور روشنی و تیرگی قهوه ...


رکورد جدید 803 دلار برای 450 گرم قهوه پاناما گیشا فراوری خشک *
بالاترین قیمت برای قهوه سبز در پاناما با 803 دلار برای هر 450 گرم است. این قهوه از گونه عربیکای گیشا بوده و در مزرعه فامیلی لاماستوس در منطقة بوکوئت ک...


کتاب

فرنچ پرس French Press
یکی از دستگاه‌های بسیار قدیمی و مرسوم برای دم کردن قهوه است. در دهه‌ی 1840 میلادی هنوز فرنچ پرسی بدین صورت وجود نداشت اما ایده‌ی اختراع دستگاهی ...


قهوه ساز ناپولیتن فیلیپ Neapolitan coffee maker
6-4- قهوه ساز ناپولیتن فیلیپ قهوه‌جوش ناپولیتن بعضی‌ اوقات قهوه ساز دو طرفه نامیده می‌شود که نشان می دهد که این دستگاه چگونه کار می کند . ...


قسمت 25-5- قهوه ساز وکیوم پات
این ﻗﻬﻮه ﺟﻮش که ظاهری شبیه; یک ﺳﺎﻋﺖ شنی دارد، از 3 قسمت اصلی تشکیل شده که بر روي ﻫﻢ ﺳﻮار میﺷﻮند.قسمت زیرین، ﻣﺤﻔﻈـﻪ شیشه ای است که در آن آب می ریزند و ...


پرکولاتور perculator
این دستگاه شامل محفظه‌ای برای جوشیدن آب، محفظه که فیلتر درون آن قرار گرفته و قهوه آسیاب شده را در درون آن می‌ریزیم است. در این روش آب در حال جوش به در...


قهوه ترک ایبریک/ ترکی/ گریک Turkish coffee
این ﻣﺘﺪ با اسامی بسیاری معرفی می شود که مشهورترین آنها می تواند قهوه ترک و یا قهوه گریک باشدوبا ریختن قهوه ای;که بصورت آردي آسیاب شده وآب بطور همز...


واژه نامه قهوه

کاتیمور Catimor
;گروهی از نژاد پرورش یافته خالص که منشاء آنها از آمیزش متقاطع بین هیبریدهای Timor ;و Caturra می باشد.این گیاه از سال 1980 انتشار یافته است ، دارای مح...


کچوای Catuai
گونهای از قهوه ,;نژاد پرورش یافته خالص بوسیله انستیتو; (IAC); در برزیل ، منشاء ;catuai ;;مربوط به هیبرید بین : mundo novo ;و cuturra ی زرد می باشد ،...


کاتورا Caturra
یک موتانت خالص کوتاه قد از بوربون قرمزو یا زردرنگ که دارای میان گروهای کوتاه می باشد و در سال 1937 در برزیل یافت شد.دارای تولید محصول بالا، برگها و ...


کراسCross
در کشاورزی قهوه ,;پرورش مصنوعی دو گونه یاواریته متفاوت که نتیجه آن فرزندانی است که حامل بخشی از مواد ژنتیکی والدین خود هستند. والدینی که در اینجا است...


کولتیوارCultivar
کشت انواع گونه های اصیل بوسیله دخالت انسان ، این کار را می توان از میان گونه هایی که کشت شده اند انتخاب کرد و یا از میان جمعیت وحشی. این عده گیاهانی ...