Specialty Coffee Association

IRAN
 

اسپرسو Espresso


 اسپرسو Espresso

1- اسپرسو

اﺳﭙﺮﺳﻮ یک ﻧﻮع ﻧﻮشیدنی از ﻗﻬﻮه اﺳﺖ و داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ میﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ابتدائی تهیه این نوع نوشیدنی ثابت بوده  و در ﺗﻤﺎم کافی شاپهای جهان استفاده می شود.

گروهی از علاقمندان ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه   آن را اکسپرسو ﺗﻠﻔﻆ می کنند که این  اﺷﺘﺒﺎه شاید ﺑﺮداشتی از ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻ در تهیه این نوشیدنی باشد.

ﺑﺮاي تهیه  اﺳﭙﺮﺳﻮ ﻣﺎ نیاز به یک اسپرسو ماشین خوب داریم . اغلب این ماشینها از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺨﺎر تشکیل میﺷﻮﻧﺪ. وقتی آب در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ اﻧـﺪازه کافی ﮔـﺮم ﺷﻮد، ﭘﻤﭗ اﺟﺎزه می دهد که آب داغ ﺟﺎري ﺷﺪه وارد ﻫﺪ ﮔـﺮوپ ﺷـود.

همراه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ماشین آب داغ نیز ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از میان ﻗﻬﻮه ﻫﺎ عبور می کند و در ﭼﻨـﺪین ثانیه  اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻬﻮه ﺻﻮرت می گیرد واسپرسو از پائین هد گروپ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻨﺠﺎن ﺷﻤﺎ می‌ریزد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﭙﺮﺳﻮ ﺑﻪمیزان 25 تا 30 میلی لیتر ﺳـﺮو می ﺷـﻮد. این میزان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺪ (ﮔﺮوپ) ماشین ﺷﻤﺎ نیز بستگی دارد.

اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺻـﻨﻌﺖ ﻗﻬـﻮه اﺳﭙﺮﺳـﻮ را  30 میلی لیتر   ﺑﺎ ﻋﻨﻮان یک ﺷـﺎت تعریف می کنند.

بنابرین وقتی ﻣﺸـﺘﺮي ﺷـﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﭙﺮﺳﻮي 3 ﺷﺎت می‌کند باید ﻣﺘﻮﺟﻪ باشیدکه او 90 میلی لیتر اﺳﭙﺮﺳـﻮ ﺳـﻔﺎرش داده اﺳﺖ.

ﻋﺪه اي اﺳﭙﺮﺳﻮ را ﻗﻮي ترین و سنگین ترین نوع ﻗﻬﻮه ﻗﻠﻤﺪاد می کنند.

این باور کاملا  اﺷـﺘﺒﺎه میﺑﺎﺷﺪ و  اﺳﭙﺮﺳﻮ پائین ترین میزان کافئین  را دارا اﺳﺖ. افرادی که ادﻋﺎ می کنند با نوشیدن  1 ﻓﻨﺠﺎن اﺳﭙﺮﺳﻮ فوق العاده هیجان زده میﺷﻮﻧﺪ، شاید تجربه تلقینی را دارﻧﺪ که ﻗﺒـﻞ از ﻧوشیدن ﺑﻪ آن فکرکرده اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از ﻗﻬﻮه اي اﺳﺘﻔﺎده کنید که میزان رﺑﻮﺳﺘﺎي آن ﺑﺎﻻ وکیفیت آن پائین ﺑﺎﺷﺪ، ﺷاید ﺗﺎثیرات نامتعارفی روي ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارد.

در این ﺑﺨﺶ با ﺷﻤﺎ این ﻣﻮارد را مرور می کنیم :

  • فاکتورهای اصلی ﺑﺮاي درست کردن یک اسپرسو عالی
  • چگونگی تنظیم آسیاب ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻗﻬـﻮه ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻣﺎﺷـین  اﺳﭙﺮﺳﻮ
  • ﺗﻨﻈیم زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج، ﻧﺤﻮه ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻗﻬﻮه کوبTamper ، ﻣﻔﻬﻮم تلخی اﺳﭙﺮﺳو
  • مدل ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﺷین ﻫﺎي اﺳﭙﺮﺳﻮ و ﭼﮕونگی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳب ترین ماشین
  •  ﭼﮕﻮﻧﻪ یک ﺷﺎت اﺳﭙﺮﺳﻮي کامل بدست اوریم

اﺳﭙﺮﺳﻮ ﺑﺮاي ایجاد ﺳﺮﻋﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻬﻮه اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ولیﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري و ﻫﻤـﻪگیر ﺷـﺪن آن، بدلیل توانائی در ایجاد ﻃﻌﻢ ﻗﻮي ودیگر قابلیتهای ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺑﺎ دیگر متدهای دم کردن  ﻗﻬﻮه ﺑﻮد.

خانه قهوه تخصصی ایران / رضا حواله دار


اخبار

اگر میخواهید قهوه ای کاملا متفاوت و خاص را تجربه کنید قطعا Wine Processed Coffee ;یعنی قهوه فرآوری شرابی ارزشش را دارد.قهوه ای که به شما تجربه ی عطر...


نوروز 1402، این عید باستانی و خوش یمن بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد .برایتان دراین سال نو تندرستی ، نیک ورزی ، کامروایی و شادمانی را آرزومندم ...


شرح محصول :PCC یک پودر رسوب بر و جرم گیر دستگاه های قهوه ساز و اسپرسو ساز می باشد و با جرم گیری سریع و اصولی ، باعث افزایش طول عمر ماشین قهوه ساز شد...


هجدهمین آئین اهداء گواهینامه به هنرجویان خانه قهوه تخصصی; با حضور جمعی از هنرجویان و اعضاء; در این مرکز;برگزار;;گردید;.;با آرزوی سلامتی و موفقیت روز ا...


یک پژوهش که به دنبال پایه‌های ژنتیکی برخی ترجیحات ما است، نشان داده افرادی که قهوه;،چای و;یا شکلات را تلخ می پسندند سویه ژنتیکی مشابهی دارند.;پژوهش ...


مقالات

مطابق گزارشات سازمان بین المللی قهوه ، ژاپن پس از ایالات متحده آمریکا رتبه سومین کشور بزرگ مصرف کننده قهوه در جهان را به خود اختصاص داده است. واردات...


1- دوپیو ( Doppio) :; به اسپرسو ایی گفته می‌شود که از دو شات تهیه شده باشد یا در واقع از یک پرتافیلتر دابل; برای عصاره گیری; استفاده شود.; حجم این ن...


یک فنجان اسپرسوی خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد: کرمای منسجم فندقی رنگ همراه با راه راههایی به رنگ قهوه ای تیره(مانند بدن ببر)،تعادل بین اسیدی...


همه ی حواس پنجگانه ی ما در لذتی که از نوشیدن قهوه می بریم، نقش دارند. با آگاهی از اهمیت این حواس است که می توانیم قهوه ای با کیفیت و مطلوب، با هر رو...


حتما به این موضوع; آگاه هستید که محصولات به دست آمده از یک مزرعه در پایان هر سال کشاورزی تفاوت های بسیاری با هم دارند.;هویت اصلی محصول عوض نمیشود ولی ...


مزرعه

فرآوری خشک (طبیعی)در این روش که فرآوری خشک می باشد ، محصول نهایی ما قهوه طبیعی است ، ابتدا گیلاسهای قهوه را جداسازی می کنند ، سپس در آب شناور کرده ...


1);;; رشد زیر نور مستقیم خورشید (منطقه رویش برزیل)گونه هایی از گیاه قهوه در این مناطق وجود دارند که می توانند زیر نور کامل خورشید رشد پیدا کنند. قه...


کاشت گیاه قهوه در سرتاسر جهان در بخش استوایی یا کمربند استوایی زمین واقع شده است ، مناطقی که در این بخش قرار میگیرند مثل آفریقا ، آسیا و آمریکا می ب...


کاشت و تکثیر درخت قهوه;در روش سنتی کاشت قهوه در آغاز فصل بارندگی ۲۰ دانه قهوه در هر حفره کاشته می شود.; در این روش باعث از بین رفتن ۵۰ درصد پتانسیل ...


الف) دستگاه خشک کن عمودی;;در این دستگاه دانه های قهوه بر اساس خارج شدن هوای گرم از پایین دستگاه به سمت بالا حرکت می کنند و این جریان باعث خشک شدن د...


تجارت

تنها دانه های قهوه سبز خامی می توان به کشور وارد کنید که در کشور مبدا تمامی مراحل مختلف فراوری و آماده سازی جهت صادرات را گذرانده باشند.به طور معمول ...


دانه های قهوه سبز نه تنها براساس خاستگاه ، موقعیت جغرافیایی ، گونه و طبقه بندی بر اساس عیوب ، معامله می شوند ، بلکه سایز و اندازه انها در پروسه فروش ...


به طور متوسط وزن هر کیسه دانه قهوه سبز 60 کیلوگرم می باشد (برزیل) ، هر چند که در استرالیا کیسه هایی با وزن 20 کیلو گرم و همچنین در گویانا و گوادلوپ ...


ممکن است شما افرادی را دیده باشید که در رابطه با رنگ برشتهکاری قهوه بحث میکنند. هنگام بحث کردن در رابطه با رنگ قهوه،در حقیقت منظور روشنی و تیرگی قهوه ...


بالاترین قیمت برای قهوه سبز در پاناما با 803 دلار برای هر 450 گرم است. این قهوه از گونه عربیکای گیشا بوده و در مزرعه فامیلی لاماستوس در منطقة بوکوئت ک...


کتاب

1);;; خشک کردن طبیعی (زیر نور آفتاب)الف); خشک کردن در پاسیو (حیاط) یا فضای مسطحاین کار در زمینها یا تراسهای مختلفی می تواند انجام شود ، بعنوان مثال ...


دانه های قهوه قبل از اینکه وارد پروسه حمل و نقل گردند و درون بسته بندیهای مخصوص قرار بگیرند باید طبقه بندی و آماده شوند. ابتدا باید اجسام خارجی درشت...


یکی از دستگاه‌های بسیار قدیمی و مرسوم برای دم کردن قهوه است. در دهه‌ی 1840 میلادی هنوز فرنچ پرسی بدین صورت وجود نداشت اما ایده‌ی اختراع دستگاهی ...


این ﻗﻬﻮه ﺟﻮش که ظاهری شبیه; یک ﺳﺎﻋﺖ شنی دارد، از 3 قسمت اصلی تشکیل شده که بر روي ﻫﻢ ﺳﻮار میﺷﻮند.قسمت زیرین، ﻣﺤﻔﻈـﻪ شیشه ای است که در آن آب می ریزند و ...


ﻣﺘﺪ اُﭘﻦ ﭘﺎت ﺑﻪ معنی ﺟوشیدن آب و ﻗﻬﻮه ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ می‌ﺑﺎﺷـﺪ. این ﻣﺘـﺪ اﺑﺘـﺪائی ترین روش دم آوری ﻗﻬﻮه می‌ﺑﺎﺷﺪ،برای تهیه قهوه به این روش شما فقط نیاز به یک ...


واژه نامه قهوه

تیغه های آسیاب های قهوه عموما به دو نوع صاف و مخروطی طراحی می شوند.در آسیاب قهوه با تیغه صاف , دو تیغه هم شکل و هم اندازه در روبروی هم قرار می گیرند ....


;گروهی از نژاد پرورش یافته خالص که منشاء آنها از آمیزش متقاطع بین هیبریدهای Timor ;و Caturra می باشد.این گیاه از سال 1980 انتشار یافته است ، دارای مح...


گونهای از قهوه ,;نژاد پرورش یافته خالص بوسیله انستیتو; (IAC); در برزیل ، منشاء ;catuai ;;مربوط به هیبرید بین : mundo novo ;و cuturra ی زرد می باشد ،...


یک موتانت خالص کوتاه قد از بوربون قرمزو یا زردرنگ که دارای میان گروهای کوتاه می باشد و در سال 1937 در برزیل یافت شد.دارای تولید محصول بالا، برگها و ...


در کشاورزی قهوه ,;پرورش مصنوعی دو گونه یاواریته متفاوت که نتیجه آن فرزندانی است که حامل بخشی از مواد ژنتیکی والدین خود هستند. والدینی که در اینجا است...