Specialty Coffee Association

IRAN
 

قهوه کلین clean coffee


قهوه کلین  clean coffee

اغلب این سوال مطرح است که آیا اصطلاح " قهوه ی تمیز-  Clean coffee" در مقابل اصطلاح " قهوه ی کثیف- Dirty Coffee" قرار دارد؟

در واقع بله؛ درست است. زمانی که گیاه قهوه در حال رشد است، احتمال اینکه با مشکلات زیادی روبرو شود بسیار است و این امر باعث ایجاد طعم های ناخواسته در فنجان قهوه می شود.

در واقع بسیاری از دانه های معیوب قهوه اغلب طعم به اصطلاح "کثیف" را می‌دهند،مانند: بوی تند چوب در تفاله ی قهوه ی مانده

قهوه ی با کیفیتی که خوب فرآوری شده باشد طعم " تمیزی" را بخوبی توصیف می‌کند اما این موضوع همیشه قابل بحث بوده است که قهوه هایی که به صورت طبیعی فرآوری می‌شوند نمی‌توانند" طعم تمیز"  قهوه هایی را که بصورت کاملا شسته شده فرآوری می‌شوند را داشته باشند.  به هر حال این توضیحات، تعاریفی در مورد اینکه یک قهوه چقدر خوب فرآوری شده، نیستند. 

به عنوان مثال ، در نظر بگیرید یک محصول بی کیفیت را که در ارتفاعات پایین اما در محیطی کاملا مناسب رشد کرده و بخوبی برداشت و فرآوری شده با این حال می تواند طعم یک فنجان " قهوه ی تمیز " را به ما ندهد.


خانه قهوه تخصصی 

آرمیتا نوری