Specialty Coffee Association

IRAN
 

قهوه ساز وکیوم پات Vacuum Pot


 قهوه ساز وکیوم پات Vacuum Pot


این ﻗﻬﻮه ﺟﻮش که ظاهری شبیه  یک ﺳﺎﻋﺖ شنی دارد، از 3 قسمت اصلی تشکیل شده که بر روي ﻫﻢ ﺳﻮار میﺷﻮند.

قسمت زیرین، ﻣﺤﻔﻈـﻪ شیشه ای است که در آن آب می ریزند و حرارت می دهند، قسمت بالائی محفظه شیشه ای دیگری است که در آن قهوه اسیاب شده ریخته می شود ، این قسمت از دستگاه قهوه ساز وکیوم شامل فیلتری است که آب ﺟﻮش را به آرامی به میان ﻗﻬﻮه آسیاب ﺷﺪه هدایت می کند .

قسمت سوم فیلتر می باشد که معمولا بر روی قسمت بالائی نصب می شود.

 هنگامی که به قسمت زیرین حرارت میدهیم آب درون محفظه ﺑﻪ آرامی از فیلتر میﮔـﺬرد و به درون محفظه شیشه ای بالائی منتقل می شود.

نیمه بالایی ﻗﺒﻞ از ﺳﺮو کردن باید از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا ﺷـﻮد. این روش، در میان روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن، بسیار ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ﺑﻪ این خاطر که آب ﺗـﺎ زمانی که ﺑﻪ اﻧﺪازه کافی داغ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻗﻬﻮه ﻫﺎ هیچ تماسی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. این کار ﺑﺎﻋﺚ می‌ﺷﻮد که ﻗﻬﻮه در مدت زمان مناسبی عصاره گیری شود. می‌توانید آن را کمی تکان دهید ﺗﺎ اطمینان حاصل کنید که داﻧﻪﻫﺎ و آب ﺑﻪ ﺧﻮبی ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

نکته جالب این دستگاه حالت ساکشنی است که باعث می شود تا آخرین قطره قهوه را از درون تفاله های قهوه بیرون بکشد.
این روش تهیه قهوه معایبی هم دارد از جمله اینکه شیشه بالایی به راحتی وقتی که داغ است، می‌شکند. همچنین این دستگاه بسیار زود کثیف می‌شود و نیازمند تمیز کردن دائم و به وقت است.
همان طور که گفته شد در این دستگاه از آسیاب متوسط مایل به ریز استفاده می‌کنیم .