Specialty Coffee Association

IRAN
 

سر ریز کردن Pour Over


سر ریز کردن Pour Over

مجموعه ای از روشهای مختلف برای تهیه قهوه , براساس ریختن دستی آب گرم بر روی فیلتر پر شده از قهوه با رعایت قواعد

و استانداردهای تعیین شده.