Specialty Coffee Association

IRAN
 

مزیت استفاده از آسیاب قهوه با تیغه های مخروطی Conical Burrs Coffee Grinder


مزیت استفاده از آسیاب قهوه با تیغه های مخروطی  Conical Burrs Coffee Grinder


تیغه های آسیاب های قهوه عموما به دو نوع صاف و مخروطی طراحی می شوند.

در آسیاب قهوه با تیغه صاف , دو تیغه هم شکل و هم اندازه در روبروی هم قرار می گیرند .

یکی از این تیغه ها بطور ثابت روی بدنه آسیاب سوار شده و دومی با اتصال به موتور و همراه با آن به چرخش در می آید.

نحوه طراحی و عملکرد تیغه ها در آسیاب مخروطی کاملا متفاوت است ,

در این نوع از آسیابها که عموما کیفیت بالاتری دارند از تیغه هایی استفاده می کنند که بصورت قیفی طراحی شده اند.

در این نوع طراحی سطح بیشتری برای آسیاب قهوه ایجاد شده و می توان قهوه بیشتری را با در زمان کمتر آسیاب کرد.

عموما در طراحی این نوع از آسیاب از موتور قوی با سرعت پائین استفاده شده تا اصتحکاک و بالطبع گرمای کمتری ایجاد شود.

همچنین طراحی در این نوع آسیاب بنحوی است که از نیروی جاذبه زمین بخوبی  برای هدایت قهوه به میان تیغه مخروطی استفاده می شود.

در آسیاب های قهوه با تیغه های صاف جلوگیری از اصتحکاک و گرما اجتناب ناپذیر است چون دو تیغه در روبروی هم قرار گرفته و با فشار برروی یکدیگر عمل می کنند.

بطور معمول , آسیاب های تیغه مخروطی چند برابر گرانتر از آسیاب با تیغه های صاف هستند , بهتر است شما با توجه به نوع کسب و کارتان و فقط در صورت نیاز از این نوع گرانقیمت استفاده کنید.


    رضا حواله دار  / خانه قهوه تخصصی