Specialty Coffee Association

IRAN
 

روند پیشرفت در برشته کاری قهوه Developing Time


روند پیشرفت در برشته کاری قهوه Developing Time

برشته کارها تمایل دارند بیشتر بر ابتدا و انتهای یک برشت متمرکز شوند . این مراحل شرایطی دارند که اگر بیش از حد ساده انگاشته شوند ممکن است باعث برداشت اشتباه از فرایند برشته شدن شوند.  در ادامه متوجه خواهید شد که تمام منحنی برشته شدن  تاثیر بر مرحله خشک شدن و توسعه در طول برشته کردن دارد .

 

اشتباهات در مورد منحنیشکل

  پروفایل برشته کردن عمدتاً یک روند s شکل را دنبال می کند   که دمای دانه با شتاب زیاد در طی ۷۰ تا ۸۰ ثانیه کاهش و به حداقل مقدار می رسد  و سپس سریعا افزایش می یابد.  در حقیقت دمای دانه کاهش نمی یابد وقتی دانه با دمای اتاق وارد برشته کن می شود،  دمای دانه سریعا افزایش می یابد. کاهش ظاهری دما به دلیل کاهش دمای هوای داخل استوانه،  به دلیل ورود دانه در مجاورت دماسنج برشته کن است.  توصیه می کنم که در دو تا سه دقیقه اول فقط بر روی اعداد دماسنج اتکا نکنید.  در بیشتر ماشینهای برشته کن دماسنج دانه راهنمای خوبی بعد از ۳ دقیقه است.


منحنی s شکل  نمایش استاندارد اعداد دماسنج مجاور دانه در طی برشت است.  بعد از کاهش و رسیدن به حداقل درجه حرارت،  دما ابتدا با شیب زیاد و سپس با شیب کم افزایش می یابد.
نمی توانم بیشتر از این روی این اصل تاکید کنم که دماسنج دانه فقط در دمای محیط اطراف دانه را نشان میدهد  و به طور کامل دمای سطح دانه را نشان نمی دهد.  محیط اطراف دانه شامل ترکیبی از دانه‌های دیگر و هوای گرم است


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاور میانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی