Specialty Coffee Association

IRAN
 

طرح های مختلف کاشت در مزارع قهوه Coffee plantation Layout


 طرح های مختلف کاشت در مزارع قهوه Coffee plantation Layout

کاشت گیاهان قهوه بصورت نرمال در قالب اشکال هندسی در زمین صورت می گیرد ، بطوریکه کشاورز اطمینان حاصل کند که هر گیاه فضای کافی برای رشد دارد و همچنین در کاشت گیاه باید کلیه امکانات کشت و زرع در نظر گرفته شود.

با توجه به گونه های مختلف قهوه ، ابعاد کاشت بصورت 2در2 و یا 3در3 و.... در نظر گرفته می شود ، بعنوان مثال برای گونه لیبریکا ابعاد 6در6 مناسب می باشد.

گودالهایی که برای کاشت گیاه قهوه حفر میشود بصورت منظم و ردیفهای متقاطع می باشد و این خطوط و نظم آنها برای جمع آوری محصول ضروری بوده و باعث سرعت در جمع آوری می شود.

همچنین هنگام کاشت سایه درختان نیز در نظر گرفته می شوند ، گاهی اوقات نیاز هست تا درختان سایه داری که رشد سریع دارند کاشته شوند تا سایه آنها به حد مناسب رسیده و بعد از آن کشت گیاه قهوه انجام شود.