Specialty Coffee Association

IRAN
 

رطوبت ، دانسیته و اندازه دانه قهوه Bean Moisture, Density, Screen Size


رطوبت ، دانسیته و اندازه دانه قهوه Bean Moisture, Density, Screen Size

بیشتر برشته کارها از روش آزمون و خطا برای یافتن شرایط ایده ال برشته کردن یک نمونه جدید قهوه استفاده می‌کنند .

 این فرایند ممکن است چند روز تا چند هفته قبل از اینکه برشته کار فرم مناسب  را برای دانه جدید پیدا کند به  طول بیانجامد.

با این وجود شاید مصرف کنندگان  کیفیت های مختلف و یا حتی پایینی را در طول فرآیند آزمایش دریافت کنند.

در حالی که هر محموله جدیدی از دانه ممکن است نیاز به اماده سازیهای خاصی قبل از برشته کاری داشته باشد ،

برشته کاران می توانند  میزان قابل توجهی از این چالش را با اندازه گیری چگالی ،بررسی اندازه دانه  قهوه و میزان رطوبت حذف نمایند .

آگاهی از این سه عامل شرایطی را فراهم میاورد تا برشته کار چطور حرارت را در طی برشته کاری اعمال و کنترول نماید.

جزئیات چگونگی استفاده از این عوامل بر برشته کردن فراتر از محدوده این کتاب است .اما توصیه می‌کند این عوامل (چگالی ،بررسی اندازه دانه  قهوه و میزان رطوبت ) را برای هر نمونه برشته کردن اندازه گیری و یادداشت کنید تا رابطه بین آنها را با نتایج حاصل از برشته کردن متوجه شوید.


نویسنده  : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاورمیانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی