Specialty Coffee Association

IRAN
 

قهوه با عطر و طعم تخمیری Fermented Coffee bean


قهوه با عطر و طعم تخمیری Fermented Coffee beanقهوه با طعم ترشیدگی . طعمی ترکیب از ترشی و پیازی . این طعم معمولا ناشی از فرایند جداسازی دانه از میوه قهوه در روش فولی واشد ایجاد می شود.