Specialty Coffee Association

IRAN
 

ماشین برشت کن قهوه Coffee Roasting Machine


ماشین برشت کن قهوه Coffee Roasting Machineیک آون مخصوص برای انتقال حرارت به دانه های قهوه

توسط عبور دادن جریان هوای گاز در حالی که به طور پیوسته

دانه ها به منظور برشت یکسان در حال مخلوط شدن هستند...