Specialty Coffee Association

IRAN
 

طراحی ماشین برشته کاری قهوه Coffee Roasting Machine Design


طراحی ماشین برشته کاری قهوه Coffee Roasting Machine Designاولین گام برای انتخاب دمای بارگیری ، در نظر گرفتن نوع طراحی ماشینی است که میخواهیم از آن استفاده کنیم.

استوانه در ماشینی که مشعل در تماس مستقیم با استوانه است  دارای استوانه دمای بالاتری ( در مقایسه با محیط برشته کردن ) نسبت به ماشین هایی است که در آن ها استوانه به طور غیر مستقیم گرم میشود .

هنگامیکه از برشته کن های دارای تماس مستقیم استفاده می کنید ، دارای محدودیت در استفاده از دمای بارگیری هستید چراکه احتمال سوختگی سطح دانه ها در دمای بلرگیری بالای برشته کردن وجود دارد.

در برشته کن های بستر سیال فاقد استوانه که انتقال حرارت نیز از طریق هدایت انجام نمی شود ، می توان از دمای بارگیری بالاتر ( حتی بیشتر از 288 درجه سانتی گراد ) نیز استفاده نمود.

در ماشین های با حرارت غیر مستقیم و ماشین های دارای صفحه محافظ روی شعله نیز میتوان از دماهای بالاتر حدود 232 تا 274 درجه سانتی گراد استفاده کرد .

برای انتخاب دمای بارگیری در برشته کن های استوانه قدیمی نیاز به احتیاط بیشتری بسته به ضخامت و جنس استوانه و همچنین تک و یا دو جداره بودن است. دمای بارگیری منطقی برای این ماشین ها حدود 193 تا 227 درجه سانتی گراد است.

همان طور که قبلا ذکر شد ، استوانه در برشته کن های قدیمی مانند یک منبع ذخیره انرژی عمل میکند و ده ها هزار کیلو ژول انرژی را در خود ذخیره می نمایند. این ذخیره انرژی در انتقال حرارت ابتدای برشته کاری مشارکت کرده و دمای پایین بارگیری در ماشین های دارای تماس مستقیم را جبران می نماید.

انتقال حرارت مناسب


در طول چند دقیقه اول برشته کاری از موارد مهم در توسعه مرکز دانه است .

 

اندازه نمونه Batch Size

هرچه اندازه نمونه بیشتر باشد ، کاهش دمای بیشتری را در محیط برشته کن نسبت به دمای بارگیری شاهد هستیم .

بنابراین برای اندازه نمونه های بزرگ تر نیاز به دمای بارگیری بالاتری برای اطمینان از انتقال حرارت کافی در طول دقیقه اول و دوم برشته کردن داریم.

 

دانسیته دانه Bean Density

در نمونه دانه های دارای اندازه یکسان ، نیاز به انرژی بیشتری برای نفوذ حرارت در دانه های با دانسیته بیشتر داریم.

بارگیری در دمای بالاتر اغلب مناسب دانه های با چگالی فوق العاده زیاد است.

 

اندازه دانه Bean Size

به دلیل اینکه در دانه های بزرگ تر فاصله سطح تا مرکز دانه بیشتر است ، بنابراین برای نفوذ حرارت نیاز به انرژی بیشتری است.

 

روش فرآوری دانه Bean Processing Method

روش فرآوری دانه بر چگالی ، حساسیت به سوختگی و اغلب بر میزان رطوبت دانه تاثیر گذار است.

هنگام برنامه ریزی برای برشته کردن بایستی توجه خاصی به دلیل وجود متغیرهای فراوان به روش فرآوری دانه به صورت مورد به مورد داشت.

به عنوان یک قانون ، دانه های فرآوری مرطوب هم نیاز و هم توانایی تحمل بالاتر بارگیری را نسبت به دانه های فرآوری طبیعی یا خشک دارند.

 

 نویسنده : اسکات راوو

ترجمه :آیسان خاور میانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی