Specialty Coffee Association

IRAN
 

شکست سنج Refractometer


شکست سنج Refractometer

دستگاهی است که کاربردهای آن در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی برای تعیین نوع ماده وغلظت وبریکس می‌باشد این دستگاه قابلیت اندازه گیری ضریب شکست نور و نیز پارامتر بریکس را برای یک محلول دارا می‌باشد.

بیشترین استفاده در کارخانه‌های مشروب سازی و کارخانه‌های قند برای تعیین بریکس محلول قند می‌باشد.

ضریب شکست، نسبت سرعت نور دردو محیط مختلف است. سرعت نور در محیط ۱ به سرعت نوردر محیط ۲ به عنوان ضریب شکست تعریف می‌گردد. به وسیله تغییر غلظت محیط‌ها و جنس و دمای محیط این ضریب تغییر می‌کند.

در صنعت قهوه رفراکتومتر برای اندازه گیری قدرت محلول Strength و درصد میزان عصاره گیری Extraction استفاده می شود.