Specialty Coffee Association

IRAN
 

نرم افزار پروفایل خودکار Automated profiling software


نرم افزار پروفایل خودکار Automated profiling software


اگر چه نرم افزارهای ورود اطلاعات ثبت روندبرشته کاری را انجام می دهند اما قادر به کنترل کامل پروسه برشته کاری در دفعات بعدی نیستند. 

نرم افزارهای پروفایل خودکار ثبت و کنترل در برشت ها را از طریق یک حلقه بازخوردی فراهم می کنند. 

این برنامه ها تلاش در دنبال کردن  مدل پروفایل برشته کردن با کنترل گاز و جریان هوا در طول برشت دارند.

 هرگاه برشت دقیقا از منحنی مدل پیروی نکرد،  نرم افزار تنظیمات کوچکی را که اغلب چندین بار در ثانیه است را برای حفظ منحنی مدل انجام می‌دهد. 

نرم افزار پروفایل مانند یک شخص راننده ماشین کار می کند. هیچکس هدایت کاملاً مستقیم به جلو را ندارد،

  به جای آن از تغییرات بسیار کوچک به صورت مکرر برای هدایت تا حد امکان مستقیم استفاده می‌کند.

در حالی که سامانه خودکار با طراحی خوب می تواند به صورت تئوری برشت را با ثبات بیشتری نسبت به هر انسانی انجام دهد،

اما بیشتر این سامانه‌ها در بازار بازخورد ضعیفی در مورد تکرار پذیری نتایج برشت دارند.

 بر خلاف ادعاهای بخش فروش،  هیچ نرم‌افزار قابل خریدی وجود ندارد که برشت شما را به پروفایل داخلی در هر دفعه برشته کاری تغییر دهد  و حداقل بدون هیچ فوت و فنی سبب تشکیل طعم قهوه مطلوب شود. 

اغلب هنگامی که یک برشت کمی از حالت استاندارد خارج میشود،  نرم افزار بیش از اندازه با تغییر شدید گاز و دور فن خروجی برای برگرداندن شرایط عمل می کند. 

در چنین نمونه‌ای ممکن است نرم افزار باموفقیت پروفایل را طی نماید،  اما نتیجه در فنجان متفاوت با نمونه ای خواهد شد که از پروفایل انتظار دارید.
شما ممکن است نخواهید که با نرم‌افزار خودکار برشته کردن را انجام دهید، اما اگر توان مالی دارید ممکن است خرید نرم افزار را برای اهداف دیگری به جز کنترل کردن برشته انجام دهید.

 نرم افزار این امکان را فراهم می کند برای مدیریت برشته کن در طول گرم کردن اولیه، بین دفعات برشت و در طول خنک کردن  در پایان هر نوبت برشت نیازی به فرد برشته کننده نباشد که این باعث افزایش ظرفیت تولید می شود. 

بسته به کارایی نرم افزار شما،  ممکن است احساس راحتی را در سپردن مدیریت مراحل خاصی از برشت فراهم نماید. 

نرم‌افزار پروفایل برشت همچنین برای ثبت برشت های قبلی و حفظ پروفایل برای رشته های جدید بسیار کاربرد دارد.


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه : آیسان خاور میانه کالا

باز نویسی : خانه قهوه تخصصی ایران