Specialty Coffee Association

IRAN
 

فرمان سوم: اولین تکافت قهوه در بازه زمانی 75% تا 80% از زمان کلی پروسه برشته کاری رخ دهد First Crack Shalt Begin at 75% to 80% of Total Roast Time


فرمان سوم: اولین تکافت قهوه در بازه زمانی 75% تا 80% از زمان کلی پروسه برشته کاری رخ دهد First Crack Shalt Begin at 75% to 80% of Total Roast Timeتجربه به من آموخته است که زمان بین ترک اول تا انتهای برشته کردن بایستی ۲۰ الی ۲۵ درصد کل زمان برشته کردن باشد . 

به عبارت دیگر نسبت زمان توسعه بایستی تغییرات بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کل زمان برشته شدن باشد .

اطمینان دارم که نسبت بهینه در یک محدوده بسیار نزدیک با این نسبت است است و نسبت خیلی جزئی بستگی به درجه  برشت مورد نظر دارد .

هنوز اطلاعات کافی برای پشتیبانی از این فرضیه را ندارم .

 اگر نسبت زمان توسعه بزرگتر از ۲۰ الی ۲۵ درصد کل زمان برشته کردن باشد  ، قهوه احتمالاً دارای طعم مسطح خواهد بود .

اگر این نسبت کمتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد ، توسعه ناکافی خواهد بود

بیشتر برشته کنندگان به نظر می‌رسد زمان توسعه را به طور جداگانه از قسمت مسطح نمودار برشته کردن تنظیم می کنند ، اما چنین رویکردی اغلب به طعم نانی و عدم توسعه منجر می شود .

به جای تمرکز بر زمان توسعه ، توصیه می‌کنم برشته کردن بر اساس مرحله پایانی منحنی به منظور اطمینان از نسبت مناسب با کل منحنی تنظیم شود . امیدوارم این نسبت پیشنهادی برای برشته کنندگان مفید باشد و در میان آنها اصطلاح " زمان توسعه " به " نسبت زمان توسعه " یا هر عبارت مشابه دیگری تغییر یابد . ترک اول در حالت ایده آل بایستی در منطقه تیره شروع شود.


نویسنده : اسکات راوو

ترجمه :  آیسان خاور میانه کالا

بازنویسی : خانه قهوه تخصصی