Specialty Coffee Association

IRAN
 

چند منبع بخار Multi Boiler


چند منبع بخار Multi Boiler

بطور معمول درون هر دستگاه  اسپرسو یک منبع بخار وجود دارد که وظیفه ایجاد فشار وهمچنین گرم کردن آب را بعهده دارد.

در دستگاه های پیشرفته تر از دو  یا چند منیع بخار استفاده می شود و وظایف را بین آنها تقسیم می کنند.

به این نوع دستگاه هاراDual BoilerیاMulti boilerمی نامند.