Specialty Coffee Association

IRAN
 

مشخصات تفت دانه های قهوه- Roasting Process *


مشخصات تفت دانه های قهوه- Roasting Process *

مشخصات مراحل تفت قطعا به این منظور ثبت می شود که بتوان مزه های مختلف بدست آمده از قهوه را تشخیص داد ، حتی دانه های قهوه  با میزان تفت یکسان مزه های مختلفی پیدا خواهند کرد ، 4 فاز مشخص شده در پروسه تفت قهوه وجود دارد که تاثیرات متفاوتی روی مشخصات طعم و مزه قهوه می گذارند.

 

فاز 1

 

در طول فاز یک یا مرحله هموژنیزه شدن، دانه های قهوه دما را جذب می کنند و یکدست می شوند. میزان دما در این مرحله تا 100 درجه سانتی گراد خواهد بود و اتفاقی که در این مرحله رخ می دهد اینست که دانه ها گرما را جذب می کنند ، هر چقدر فاز یک طولانی تر شود ، دانه ها بصورت یکدست تر و یکنواخت تر گرما را جذب می کند (هموژنیزه شدن) ، در این مرحله سطح دانه ها صاف بوده و از نظر وضعیت انرژی گرمایی می توان گفت که دانه ها در حال جذب هستند.

فاز 2

در طول این فاز که به آن مرحله خشک شدن هم می گویند بخارات از دانه خارج می شود (متمایل به رنگ آبی) ، دانه ها رطوبت و اسید کلروژنیک خود را از دست می دهند و آب موجود در آنها بخار می شود ، در این هنگام است که دانه بو علف مانند پیدا می کند...................

 ​ 

خانه تخصصی قهوه ایران/ مرجان بستان بان