Specialty Coffee Association

IRAN
 

برشته کار حرفه ای قهوهROAST MASTER 


کد آموزشی : SR200

عنوان شغلی: ماهر توانای برشته کاری قهوه

تعریف مهارتی شغل: توانایی در برشته کاری تخصصی قهوه؛ شناخت فراتر در مورد خصوصیات دانه های سبز از نواحی مختلف جهان؛ استفاده از ابزارهای روز جهت ایجاد پروفایل مناسب برای هر قهوه؛ تثبت کیفیت و بررسی بویایی و چشایی قهوه های برشته شده در کارگاه؛ کنترل کیفی تولیدات؛ استانداردهای جهانی در کارخانجات فراوری قهوه ...

ظرفیت دوره: حداکثر 3 هنرجوجهت کسب اطلاعات و ثبت نام با شماره 88319934 تماس حاصل فرمایید.


مشخصات دوره :